Algemene Voorwaarden

[av_section min_height='' min_height_px='500px' padding='no-padding' shadow='no-border-styling' bottom_border='no-border-styling' bottom_border_diagonal_color='#333333' bottom_border_diagonal_direction='' bottom_border_style='' id='' color='main_color' custom_bg='#005b9c' src='' attachment='' attachment_size='' attach='scroll' position='top left' repeat='no-repeat' video='' video_ratio='16:9' overlay_opacity='0.5' overlay_color='' overlay_pattern='' overlay_custom_pattern='' custom_class='bovenbalk'] [av_one_half first min_height='av-equal-height-column' vertical_alignment='av-align-middle' space='' margin='20px,0px' padding='0px' padding_sync='true' border='' border_color='' radius='0px' radius_sync='true' background_color='' src='' attachment='' attachment_size='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_display='' custom_class=''] [av_hr class='invisible' height='30px' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-thin' custom_width='50px' custom_border_color='' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='30px' icon_select='yes' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class=''] [av_textblock size='' font_color='custom' color='#ffffff' custom_class='']

Algemene voorwaarden

[/av_textblock] [av_hr class='custom' height='50' shadow='no-shadow' position='left' custom_border='av-border-fat' custom_width='250px' custom_border_color='#ffffff' custom_margin_top='0px' custom_margin_bottom='20px' icon_select='no' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class=''] [/av_one_half][av_one_half min_height='' vertical_alignment='av-align-top' space='' margin='0px' margin_sync='true' padding='0px' padding_sync='true' border='' border_color='' radius='0px' radius_sync='true' background_color='' src='' attachment='' attachment_size='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_display='av-hide-on-mobile' custom_class='only_desktop'] [av_image src='http://www.versevis.nl/wp-content/uploads/2016/10/Visjewit-80x80.png' attachment='190' attachment_size='thumbnail' align='right' styling='no-styling' hover='' link='' target='' caption='' font_size='' appearance='' overlay_opacity='0.4' overlay_color='#000000' overlay_text_color='#ffffff' animation='no-animation' custom_class=''][/av_image] [/av_one_half] [/av_section] [av_textblock size='' font_color='' color='' custom_class='']

1. Algemeen

1.1. Vismarkt Wieringen BV biedt diensten aan betreffende het verkopen van vis en aanverwante artikelen binnen Nederland. 1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Vismarkt Wieringen BV: ook wel genoemd ZeeVerse Vismarkt Wieringen, gevestigd aan de Havenkade 1 1779 CC Den Oever, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Alkmaar onder handelsregisternummer 37099545. - Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Vismarkt Wieringen BV opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst. - Website: de door Vismarkt Wieringen BV gehouden website met als URL http://www.versevis.nl. 1.3. Vismarkt Wieringen BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. [/av_textblock] [av_hr class='custom' height='50' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-fat' custom_width='500px' custom_border_color='#005b9c' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='40px' icon_select='no' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class=''] [av_textblock size='' font_color='' color='' custom_class='']

2. Aanbod en Overeenkomst

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Vismarkt Wieringen BV is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 2.2 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: - De potentiële koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan fieretvis.nl verzonden. Deze gegevens zijn door Vismarkt Wieringen BV ontvangen; of - Vismarkt Wieringen BV heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële koper schriftelijk akkoord is bevonden. 2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Vismarkt Wieringen BV herroepen worden in geval de koper niet aan de door Vismarkt Wieringen BV gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan. 2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Vismarkt Wieringen BV worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Vismarkt Wieringen BV kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. [/av_textblock] [av_hr class='custom' height='50' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-fat' custom_width='500px' custom_border_color='#005b9c' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='40px' icon_select='no' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class=''] [av_textblock size='' font_color='' color='' custom_class='']

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De uiteindelijke prijs die de koper aan de Vismarkt Wieringen BV verschuldigd is, is pas bekend bij het moment van afhalen. De koper is er vanaf op de hoogte dat de totaalprijs vermeld op de bevestiging indicatief is. 3.2. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Vismarkt Wieringen BV worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. [/av_textblock] [av_hr class='custom' height='50' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-fat' custom_width='500px' custom_border_color='#005b9c' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='40px' icon_select='no' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class=''] [av_textblock size='' font_color='' color='' custom_class='']

4. Betaling

Bij bestellingen via de website betaald koper bij het moment van afhalen op de ZeeVerse Vismarkt. [/av_textblock] [av_hr class='custom' height='50' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-fat' custom_width='500px' custom_border_color='#005b9c' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='40px' icon_select='no' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class=''] [av_textblock size='' font_color='' color='' custom_class='']

5. Levering en Leveringstijd

5.1 Bestellingen kunnen alleen worden afgehaald tijdens de zaterdagmarkt van 08.30 tot 12.00 of in overleg met Vismarkt Wieringen BV nader te bepalen dag. 5.2 Leveringen vinden plaats op het vestigingsadres van Vismarkt Wieringen BV. 5.3 De koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te halen. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek. 5.5 Terstond na ontvangst op het vestigingsadres van Vismarkt Wieringen BV dient de koper de producten te controleren. Indien de koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de koper contact opnemen via het contactformulier op de website www.versevis.nl of via info@versevis.nl . Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van Vismarkt Wieringen BV zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden. [/av_textblock] [av_hr class='custom' height='50' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-fat' custom_width='500px' custom_border_color='#005b9c' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='40px' icon_select='no' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class=''] [av_textblock size='' font_color='' color='' custom_class='']

6. Overmacht

6.1 In geval van overmacht is Vismarkt Wieringen BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. Vismarkt Wieringen BV is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. 6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer het niet doorgaan van de markt ivm hoog water, het niet doorgaan van de markt of niet kunnen leveren van alle vissoorten door stormweer, waardoor de vissers niet naar zee zijn geweest, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. [/av_textblock] [av_hr class='custom' height='50' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-fat' custom_width='500px' custom_border_color='#005b9c' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='40px' icon_select='no' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class=''] [av_textblock size='' font_color='' color='' custom_class='']

7. Uitsluiting Herroepingsrecht.

Producten die u via deze webwinkel koopt hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. [/av_textblock] [av_hr class='custom' height='50' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-fat' custom_width='500px' custom_border_color='#005b9c' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='40px' icon_select='no' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class=''] [av_textblock size='' font_color='' color='' custom_class='']

8. Persoonsgegevens

Vismarkt Wieringen BV zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Vismarkt Wieringen BV intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Vismarkt Wieringen BV neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. [/av_textblock] [av_hr class='custom' height='50' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-fat' custom_width='500px' custom_border_color='#005b9c' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='40px' icon_select='no' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class=''] [av_textblock size='' font_color='' color='' custom_class='']

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1. Vismarkt Wieringen BV is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden. 9.2. De koper vrijwaart Vismarkt Wieringen BV voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie. [/av_textblock] [av_hr class='custom' height='50' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-fat' custom_width='500px' custom_border_color='#005b9c' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='40px' icon_select='no' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class=''] [av_textblock size='' font_color='' color='' custom_class='']

10. Overige bepalingen

10.1. Ten laste van de koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Vismarkt Wieringen BV, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Vismarkt Wieringen BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen. 10.2 De overeenkomsten aangegaan door Vismarkt Wieringen BV worden beheerst door Nederlands recht. De "Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken", de "Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken" en het "Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken" evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 10.3. In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd. [/av_textblock]

Neem gemakkelijk contact met ons op,

Ervaring

Bij "De Noordzee" zijn we al generaties lang gepassioneerd bezig met vis. Onze familie heeft een lange geschiedenis in de viswereld, en die toewijding proeft u terug in onze heerlijke visproducten.